سایت
جشنواره ملی و فرهنگی رنگها و نیرنگها

جمعه، 8 بهمن 1400 Friday, 28 January 2022 ساعت ×

موضوعات جشنوارهموضوعات اصلی:
1-فرقه ها (رنگ ها و نیرنگ ها)
2: فرقه ضالّه بهاییّت
3: مسیحیّت صهیونیستی
4: عرفان های کاذب و فرقه های نوظهور
5: انجمن حجّتیّه
6: تصوّف و جریان های افراطی فرق متصوّفه و سنّتی

** برای آشنایی بیشتر شرکت کنندگان، توضیحات کاملی درخصوص موضوعات اصلی و فرعی، توسط اساتید خبره کشوری ضبط و در بخش ویدئوی سایت (اینجا) بارگذاری شده است.

موضوعات فرعی:
1:  ضدیت فرق انحرافی با اسلام ناب محمدی و نگرشهای علمی جدید
2:  خرافه، خشونت و خیانت فرقه ای از جمله توسط فرقه ضاله بهائیت
3:  شگردهای جذب و فریب فرقه ها در جامعه مسلمین
4:  نحوه استثمار و بهره کشی فرقه ها از افراد و اعضای خود
5:  نگرشهای روانشناسانه به جذب و مبلغین فرق انحرافی در مسیر تسخیر روحی و روانی افراد .
6:  نگرشهای سیاسی اجتماعی جذب و فریب افراد در فرقه های انحرافی و عرفانهای کاذب 
7:  فرقه، کانون بحران های فردی و اجتماعی
8:  انجمن حجتیه و متحجرین در پیام «منشور روحانیت»
9:  عناد فرق انحرافی با نهضت امام خمینی (ره) و مخالفت با تشکل حکومت اسلامی از جمله انجمن حجتیه 
10: نفوذ و شگردهای جذب فرقه ها در مراکز علمی و فرهنگی
11: نفوذ و شگردهای جذب فرقه ها در میان جوانان و نوجوانان
12: ضعف در دشمن شناسی در فرقه ها
13: تعریف ناقص از مهدویت و انتظار، فلسفه و عرفان، اختلاف افکنی در جامعه اسلامی و بخش نگری.
14: انجمن حجتیه و برائت از وحدت شیعه و سنی 
15: چگونگی نفوذ و رسوخ اندیشه های عرفانی و انحرافی کاذب در باورهای مردم و ایجاد جاذبه های عوام پسند.
16: فرقه ها ، تشکیلات مخفی 
17: فرقه ها و عرفانهای کاذب ایجاد فرصتها ی مناسب برای استکبار جهانی جهت ضربه زدن با اسلامی ناب محمدی
18: فرقه هاو تربیت نیروهای مذهبی ضد انقلابی .
19: فرقه ها و سبک زندگی اشرافی و فاصله طبقاتی زیاد میان اعضا و سران فرقه 
20: فرقه ها و عرفانهای کاذب ، تحریف واقعیتهای دینی و اعتقادی .
21: فرقه های تبشیری و صهیونیزم بین الملل 
22: تبیین ابعاد وابستگی فکری و روانی افراد به فرقه ها و عرفانهای کاذب
23: اسلام ناب محمدی و انگلیسی و آمریکایی در فرقه های و عرفانهای کاذب 
24: تربیت انسانهای بی تفاوت و مقدس نما در فرقه ها از جمله انجمن حجتیه .
25: بیان خاطرات از رنج ها و اذیت های روحی و جسمی فرقه به اعضای خود و جداشده ها.
26: تلاش های بی شائبه فرقه در راستای اهداف خود برای جذب سرمایه های انسانی و مالی .
27: تبیین و آسیب شناسی تفکرات انحرافی فرقه ها به منظور جذب و نفوذ در جامعه مسلمین
28: نفی عقلانیت و تعقل در فرقه ها از جمله در مسیحیت صهیونیستی

29: تکنیک های تبلیغی در فرقه ها ( فریب و وعده های دروغین از جمله در مسیحیت صهیونیستی)

30: مقایسه جایگاه زن و خانواده در اسلام و مسیحیت صهیونیستی

31: مقایسه جایگاه انسان و کرامت انسانی در اسلام و مسیحیت صهیونیستی

32: کتاب صوتی: «سال های عطا» 
الف: فصل اول صفحات 23 الی 59 
ب: بهائیت علیه ایران صفحات 170 الی 178 
ج: بخشی از فصل چهارم صفحات 181 الی 226 
د: اثبات بی پایه بودن ادعاهای بهائیت صفحات 274 الی 284
33: کتاب صوتی: کتاب های خانم مهناز رئوفی 
34: کتاب صوتی: سایر کتب مرتبط با موضوعات اصلی و با هماهنگی دبیرخانه جشنواره

نکته: هر یک از شرکت کنندگان در مرحله ارسال آثار پس از انتخاب یکی از قالب های جشنواره می توانند یکی از موضوعات اصلی و فرعی را انتخاب، سپس عنوان اثر خود را نیز درج می نمایند.
مثال 1: رشته (موشن گرافی) _ موضوع اصلی (فرقه ضاله بهائیت) _ موضوع فرعی (خرافه، خشونت و خیانت فرقه ای از جمله توسط فرقه ضاله بهائیت) _ عنوان اثر (خرافه در فرقه ضاله بهاییت)

مثال 2: رشته (کتاب صوتی) _ موضوع اصلی (فرقه ضاله بهائیت) _ موضوع فرعی (کتاب صوتی: «سال های عطا» د: اثبات بی پایه بودن ادعاهای بهائیت صفحات 274 الی 284) _ عنوان اثر (بی ثباتی در فرقه ضاله بهائیت)

مثال 3: رشته (پادکست) _ موضوع اصلی (مسیحیت صهیونیستی) _ موضوع فرعی (تکنیک های تبلیغی در فرقه ها (فریب و وعده های دروغین از جمله در مسیحیت صهیونیستی) )  _ عنوان اثر (فریب در مسیحیت صهیونیستی)